Bash bet>>Edebiyat
Tün kéchidiki komidiye
Tehrir:Méhrigül xudaberdi     Menbesi:Junggo uyghurche radiyo tori     Yollan'ghan waqit: 2015-03-24

‏                              

tiliwaldi sidiq

darilmuelliminde oquwatqan chéghimda jümaxun , alim isimlik qirghiz sawaqdishim bar idi. Bu ikkisining boylirimu xélila körnerlik bolup, birsi qatarning eng béshida tursa yene birsi eng axirda tizilatti, yataqta bolsia asti-üsti karwtta yatatti. U ikkisi mijez xaraktér jehettin pütünley dégidek periqliq bolghan ikki qutupning adimi bolghach, köpünche waqitlarda sel-pel may tartéshp bek köp gep qilishmaytti. Bir küni tün kéchide tatliq chüsh körüp yatsam yataqta warang-churung kötürülüp kétiptu, béshimni shundaq kötürüp qarisam alte-yetteylen qaqaqlap küliwatqan, emma alim bilen jümaxun ikkiylen hedep "atang ...., ozuk durayin, éning ......" dep soqushiwatqan menzire idi. Qalghanlar peqet "boldi qilghila" dégen gepni qilp qoyup yene özini basalmay küliwatatti. Men néme bolighinini bileymeyla qaldim. Bizning bu jümaxun daimla külüp turdighan közi yumuqraq, kalta éngek, boyi xélila pakar, sémizghina, chaqchaqchi bala idi, emma u deqiqqide men köriwatqan jümaxun adettiki jümaxun emes bir soqushqa salghan xorazning özi idi. Turmush heyitimiz alim bolsa biz tengtush sawaqdashlardin yéshi xélila chongliqi yüzidiki künde bir qirqmisa bolmayighan sériq shamal saqilidin, kechkiche qolidin kitap chüshmisimu sinaq waqtida daimla" oltur, kéler saet qayta sinaq almen" dégenlerge piship ketken, ögengenlirini untupla qalidighan kallisidin bilingechkimu, menmu daimla chaqchaq qilip "qériway" dep qoysam jéni chiqatti. Köpünche waqitlarda men uni "halim agha" dep towlap qoyattim.

-towa deymen de, ikkeylen yataqni béshigha kéyiwatsa siler tamasha körüwatamsiler? Ajirtip qoysanglar bolmamdu!-, men kiyimlirimni kiyip pes karwatqa chüshüshke temsheldim. Bashmu bash yatidighan semet isimlik sawaqdishim manga qarap külkisini téximu béséwalmay qaldi.

-télebaldi, qayda barasing, jinni(qirghiz tilida sarang dégen menide) boldingmu ya, né ghilasing(néme qilisen)!-, adette manga uyghurche sözleydighan semet bu geplernimu külkisini béséwalalmighan halette qirghiz tilda aranda dewatatti.

‏- aytchu dosum né woldi? Nége gülüp jatasing? Tüshüp ajratip ghuysang bolwaybu?(dostum néme boldi, némishqa külisen, chüshüp ajirtip qoysang bolmamdu)-,menmu qirghiz tiligha xélila piship qalghan idim. Kichik chaghlirimda mehelidikilerning men chong bolghan yurt üstünatush qaragholnng shimal teripige toghra kélidighan ulughchat tewelikidiki qirghizlar bilen köp bardi-keldi qilghachqa burundila az-paz quluqum piship qalghan idi, uning üstige méning bir sinip qiriq sawaqdishimning yigirme üchi qirghiz, on altisi uyghur, birsi bezide uyghur dések he meyli deydighan tajik idi. Oghullardin tötla uyghur bolup, bulardin men qalghan qirghiz sawaqdashlirim sinip ichidiki mulahize qilish, sualgha jawap bérish we deristin siritqi qoshumche paaliyet dégenlerde gahi -gahi qirghiz tilida jawap berse, özüm bilidighan qirghizchige "chu" qoshumchisini harmay qétiwilip chaqchaqliship oynaydighan sebi bala idim. Hetta bir qétimliq ximiye derside hazir gépini qiliwatqan" halim agham" ximiyelik élimintlardin okséginni "soltek gazi", hédroginni" qichqértek gazi", yene bashqilarnimu éytawur bashqa atalghular bilen sap qirghiz tilda atisa birinji bolup külgen, hemdi aditim boyinche tekrarlap "sultek", "qéchqirtek" dep qoyghanmu del men idim.

-gelchü dosum sagha aytay( sanga dep bérey) bul ékkisi qizziq soghushup jatat, ha, ha,ha.....(bu ikkisi ajayip qizziq urushuwatidu)-,semet bir terepdin külüp bir terepdin bolghan ishni manga sözlep berdi, gépining ottursigha kelgende menmu qaqaqlap külüshke bashlidim. Del shu peytte hedep tillishiwatqan u ikkeylen yigirme kishlik yataqning otturisighiraq kélip taza déyshiwatqan bolsimu, bashta men oylighan" bu ikkisi mushtliship kétp birersi bir néme bolup kétermu? Yataq bashqurghuchilar kirip ete tongbawgha chiqip héliqi soghuq chiray sinip mudirdin gep anglap kétermizmu?" dégen oyum allaqayaqlargha uchup, bu ikkeylen ipizot oynawatqan artislardekla tuyulghini turdi, hedep pixildap küliwatattim.

‏ eslide ish mundaq iken. Uyqigha amraq ders waqtida daimla uxlap, gahi-gahi xorekliri ders ötiwatqan muellimnng qulqighimu yétidighan, leqimi" uyqi padishahi" jümaxun u küni baldurraq yatqan bolup men yétishning aldidila xorekliri angliniwatqan iken. Köp xiyal sürdighan bu sawaqdishim xiyalning dawamini chüshide sürgen chéghi" éning tisskey alim, atang tisskei alim......"( anangni alim, atangni alim....) dégen qalaymiqan tillashliri birinji bolup üsti karwattiki" halim aghamning" qulqigha yétip, uning sekrep peske chüshüshke sewepchi boluptu. Alim uxlawatqan jümaxunning yaqisidin siqqinche éghizini bolushigha qoyuwitip, uning meydillirige düshkeshleptu. Warang-churung we xéli qattiq tayaq zerbisidin chöchüp oyghanghan jümaxun kassii körünüp qalay dégen kalte ishtini kötürgüche sekrep qopup alimgha ésiliptu.
‏-nége urasing ya méni, éningge uxtap jatqan ademni söküp, urup jüressing(némishqa méni ursen, uxlawatqan ademni ananggha tillap yüremsen).......-, jümaxunning éghizidin poq aqatti. Xuddi naheq adem öltürding dep eyiplengen kishi adalet üstide köresh qiliwatqandek halette idi, goyaki dora yewalghan chashqandek alimgha özini atatti, diqmaq boyliri kiyimsiz halette intayin hejwi tüske kirgen idi.

‏-nége, nége, bikardin-bikar méni éningni, atangni dep söküp jüressing(némishqa bikardin-bikar anangni, atangni dep tillap yürisen).........-, sel burun teyyarliq qilwalghan alimning putida sapma kesh bolsimu bar idi. Renggi-royida qipqizil ot köyiwatqan, chishliri kirishken halette bolup, shalilirni chachqinche hedep jümaxunni tillawatatti, sörewatatti. Közümni échip qarisam u ikkisining ottursida arin ismlik sawaqdishimiz külgiiniche" hoy alim, jümaxun, boldi qilghila, alim sen gholüngni tart, jümaxun xorek tartip uxtap jatqan tursa, séni héchtémedin-héchtémege sökerbu? U jöyledi, qestenmis, mén da uxlalék(uxlimighan) édim, u < Alim atangni......> Dep sökkéni uxlap jatqan gezde ayttqani, boldi ghilchu?"(hoy alim,jümaxun boldi qilinglar,alim qolungni tarit,jümaxun xorek tartip uxlawatqan tursa, héchnimidin-héchnime yoq séni tillarmu? Qesten emes,u jöylidi, menmu uxlimighan, u uxlawitip turup shundaq dédi, boldi qilchu) dep turghan chaghda bu semet aghinem mendin burun oyghunup, deslipide manga oxshash néme qilarini bilmey ganggirap qalghan bolsa,bolghan ishni arindin anglap néme déyeshni bilmey külüshke bashlptiken. Eyni chaghda méningmu uyqup bosh bolmisa kérek, bu qizziq jidel taza yuqiri nuqtigha chiqqanda oyghunuptimen emesmu! gerche jidelning bash qismida oyghinalmighan bolsammu, bu komidiye téxi axirlashmighan édi.

‏ adette yigirmidinmu köp adem sighidighan bu yataq eslide bizning sinip mesulimiz burun, özimu ishxana qilp olturghan til edebiyat oqutush ishxanisi bolup, yéngi yataq binasi pütkiche mektep rehberliki bir yil mushu ishxanini bizge waqitliq yataq binasi qilip bergen idi. Shunga her küni yataqni tazlashqa ikkeylenni orunlashtursimu kechqurunliqi yigirme ademning ayaqliri, paypaqliri, top we chéniqish saymanliri chéchilmay qalmaytti. Ishik-dériziler échilip tursimu yigirme erkekning tiniqi, ayighi ,paypiqi.....Dégenler yataqni bir alatti, buni köpünche ehwalda sirttin kirgen bireylen" puhhu" démégüche bilmeymu qalattuq. Mana del shu küni salqinraq bolsun dep yataqning astigha sepken su téxi pütünley qurup kétlmigen bolup, ular ikkisi hedep türtüshkende birdem birsi, birdem birsi séyrilip chüshüwatatti. Ular hedep tillishiwatsimu, chüje-xorazlardek étilwatsimu qalghanlirmiz télliqqudek külüwatattuq. Méning qorsiqum sanjilghudek bolup ketsimu yenila külkemni toxtitalmaywatattim. Qiziq ish de, nedimu jöyligenge adem uridighan gep? Jöylisimu xoshi yoq ademning ismini, anisini tillap jöyliydighan gep he! jümaxunmu shunche köp adem tursa adem tapalmighandek alimni chüshemdighan? Alimni chüshisimu meyli anisini chüshep néme qilidighan? Chüshisimu chüshisun téshigha chiqirip jöylüp néme qilidighan he! bularni oylap qandaqmu külmey turalaytuq de biz changchilikesh sawaqdashlar! boluwatqan ishlar shundaq qiziqqarliq rewishte idi, oyghiniwatqanlar bara-bara bu ishni körüp deslipi téngirqap turup qalsa, bir azdin kéyinla, boluwatqan ehwaldin xewerdar bolup külüshke bashlaytti( kéyin uqsam pes karwattiki bir qanche sawaqdishimiz etisi bu ishlar qiziq hékaye bolup tarqalghanda özining jümaxundinmu bésip chüshkedek uyqusi barliqini ashkara qilmighan bolsa hemmeylen oyghinip ketti dep qaraptikenmen ) men üsti karwatta bolghach közümge chéliqqini del töpe karwattikilerning tizlirini chawaklighinche külüshi idi, gep qilghudek majali yoq idi. Démismu aldinqi mewsümdila pisxologiye derside chüsh toghrisida toxtilip" chüsh rialliqning inkasi" dep mulahize qilghanlirimiz, sawaqdashlarning qiziqarliq sualliri, ders waqtidiki bes-munazirilliri oyunchi, uyqu padishahi jümaxunning ésidin kötürülse kötürülüp qalidiki, köz aldidiki özi we anisigha munasiwetlik emelyi misal alimning ésidin kötürülgenni qayta yadigha séliwatatti.

‏-mén né bélim , né dep aytqanliqimni? Uxlap jatqan adamni sögüp, urup jüressing ya sén ,ademsingbu ya!( men néme dep éytqanliqimni néme bilimen,uxlawatqan ademni tillap,urup yürisen ya, ademmu sen)-,jümaxun boliwatqan ishlardin özining naheq til-ahanet, we sörep-sürkilishlerge uchurawatqandek hés qilip bara-bara ewjige chiqiwatatti. Köpünche xushawaz, chaqchaqchi bu dümchek paliwan bu qétim hergiz külidighandek,chaqchaqqa aylanduridighandek emes édi. Arinning chüshendürishmu uninggha kar kelmidi. Arin jümaxunning uxlap yatqan waqtidin bashlap jidel bésiqmaywatqan bu kemge qeder hemmini öz közi bilen körüp turghach jümaxungha "sen rastinla alim dep jöyliding" ,alimgha" oyghaq turup qesten tilliding dep xata eypliding" dégendek sözige yéqin sala-sülilerni qiliwatatti, men külüwergechkimikin shu sözliri aran yadimda qalghan idi. Démisimu jümaxun hezilkesh bolimen dep keltürmeydighan adimi, qilmaydighan qiliqi yoq idi, shu sewep herqanche ders waqtida oynap oltursimu, suallargha jawap bérelmisimu muellim aldirap bir néme démeytti, imtihanigha az qalghanda hemme adem tekra qilish helekchilikide yürse, u chüshkiche uxlap yétip turupmu imtihanilardin ötetti. Emma bu qétim undaq emestek turatti. " qérishqannng qizini al" dégendek jümaxun eshu dangqi bar uyqisida alimni chishlep tartiptu emesmu? "halim muellim" uni bu imtihanidin asanla ötküziwitidighan emes.

‏- mén ayttimghu, sén méni söktüng, uxtadim déseng da, mughallim ayttighu, uyqu tüshnin inkasi dep(men dédimghu sen méni tilliding dep, uxlawatatqan bolsangmu meyli muellim démidimu chüsh rialliqning inkasi dep)-, alim bu qétim jümaxunning uxlap jöyliginini étirap qilghandek tursimu, emma" sen ichingde yenila manga ghom saqlap, méni tillap, qaghap yürüpsen, bolmisa chüshüngdimu méni tillamting" dégenlerni doq qilip uni téximu silkishligili turdi.

‏-hey, alim, ademsingbu sén dawatam, ménin sén ménen ni ishim war, aramxuda uxtatqin qoyboysungbu, sén xudaséingbu anday tüsh kör, munday tüsh kör dep aytaturghan,( hey alim, ademmusen! sen bilen néme karim méning! aramxuda uxlighilmu qoymamsen, xudamisen andaq chüsh kör, bundaq chüsh kör deydighan)-,jümaxun her étiliwatatti, umu bir kün etigenlik giménastikida bir métir toqsan kélidighan mektep oqughuchilar uyushmisining reisi bilen qéchip turup urushup xéli dang chiqirip qalghan idi, shunga uning terimu rasit türülgen qoyup berse alimini yewetkidek elpazi bar idi. Az-kem bir-yérim saet ötüp yataq ishiki jarang-jurung qilip tépildi.

‏-,hey emdi boldi qilinglar, gistapuchilar kirdi,-bayatindin béri külüp téliqip kétiwatqan abdumemet isimlik sawaqdishim shepe berdi. Mektep oqughuchilar uyushmisining atalmish özini beg chaghlaydighan héliqi uzun tura reisi bilen, bir qanche yenggilliri köpünche chaghlarda bundaq ishni tutiwilip sheher soraytti, birersini urup bir néme qilalmaytti yu bekirek qarshiliq qilghanlarni etisi mektepke chéqip, "sherep" munbiridin orun aldurup radiu uzulida bolishgha anglitatti. Buning bilen ish tügemdighan, héliqi muz chiray xanim künde dégidek tenqidilep choqimizdin ketküzmeydighan, mewsumluq bahalashtin layaqetsiz dewatqan, öyüngdikilerge xewer qilimiz, mekteptin heydeymz dawatqan, ishqilip" hemmeylen kötini qisqan bir höner" dégenni obdan bélidighan bolup ketken idi.

‏-hoy, hoy néme boldi herqaysingigha, uxlishamsen yoq,-éniqki bu bom awaz héliqi reisning awazi idi,-tokni öchürwetse sham yéqiwilp ögünüshla qilidighan rahiblargha néme boldikine bügün, néme warang-churung bu, qongni ghit qisip jim uxlash, bolmisa ete chawang chitqa yéyilidu-, uning yénida bashqa awazlarmu angliniwatatti.

‏-, he, héch ish yoq , chaqchaq qilishwatimiz, hazirla uxlaymiz,- abdumemet mulayim awazida shundaq déginche, ularni anglisun dep,-shamdardi öchürüp uxtaghila baldar(shamni öchürüp uxlanglar balilar),-dep biz terepke qarap ünlük awazda towlighinche eplep-seplep ishikini achmayla u apsharkilarni yolgha séliwetti. Démisimu bizning sinpning balliri bilen uyushmining balliri ottursida" tok öchürse yene sham yéqiwalidu, kechlik muzakirdin kéyinmu rahiptek siniptin chiqmay öginish qilip olturwalidu" dégendin bashqa ziddiyet yoq édi .Gerche u bir top apsharkilar öginish ustillirdin bolmisimu, mektipimizning enenisi boyinche oyunchi, öginishke xosh yaqmaydighan, muzakirge qatnashmay san alimiz dégenni bahane qilip xalighanche sinplargha kireleydighan, hetta türlük bahaniler bilen dersmu tashliyalaydighan balilardin terkib tapqan shayklardin idi. Shunga gep tapalmighandek 2012-yilliq 1-sinipning balliri "rahip " dep leqem qoyghanmu shular idi, bolmisa herqanche bolsimu tirshchan balilarni yat dénning muxlisigha oxshatmay, öz dinimizdiki mollam, sheyix dégendek namlar bilen atatighu depmu oylap qalattim. Yataq ichi jimip ketken idi, karidurdiki qalduq shepilermu bésiqip, bu üskek qochqarlar soqushtin toxtap her ikkilisi karwatlirgha chiqip yatqan idi. Jümaxun düm yétiwilip béshini yastuqqa yögiginche éghir-éghir tinp,intayin ar kelgen haletni ipadilep mishildawatqanliqini hemmeylen anglawatattuq. Alim tam terepke qarap tomuz issiqlarda béshigha yastuq qilip qoyiwalidighan qoy yungida tikilgen yotqinining échige ching yöginiwalghan bolup, uning yatqan halitge qarap men issip sésip qalidighandek turattim. Héchkim héchnime démidi, sheytinimiz barlar yene tam terepke qarap pixildishattuq, eger bir-birimizge közimiz chéliqip qalsa yene külidighan gep, shunga emdi éshek öliwatsa kötige ghéjek tartiwatqandek bolmisun dep yotqanni ching chishlep yatmaqtin bashqa amalmu yoq idi. Tuyuqsiz nurghunlighan oylar yadimgha kéliwatqandek bolup yene külkem tutup kétidighandek turatti. " süttin aghzi köygen adem qétiqni püwlep ichidu" dégendek kallamgha kelmigen oylar kelgini turdi. Chünki aldinqi mewsumdila" halim agham" men yatqan karwatning astida yatatti, " alim bosh ghandaysing?"(alim bosh qandaqsen) dep karwatni tépip oynisammu" tilebaldi qaramushaq, jön oltur dawatam"(tiliwaldi qaramushaq jim oltur) dep külüp, chaqchaqliship qoydighan bu chongam bügün chüshide bilmey jöyliwatqan birsini jaza meydanigha sörep chiqqan idi. Hélimu yatqan yilanning quyruqini köp qétim yanjisammu manga neshtirini sanjimaptiken. Sinipta erke könüp qalghan men nechche qétimlap bashqa sawaqdashlirim bilen chaqchaq qilishiptimen, hewesmu yaki qiziqarliq tuyuldimu bilmidim, daimla birer sawaqdishim bolupmu qirghiz sawaqdashlirim sinpta suallargha jawap berse keynidin ulapla dorap qoyattim, dorighinimmu uyghurche-qirghizche arliship ketken erjang til bolup, kiyinche oylisam heqqiqeten zangliq etkendek ish qiliptikenmen. Emdi oylisam chüshde jöylüp qoyghangha xapa bolup mush kötürgen bu sawaqdashlirim heqqiqeten manga amraq iken, ukam, ukam dep qiz sawaqdashliriminingmu amraqlq qilishi bikar emesken de, shundaq gadirmach xiyallar ilkide közüm uyqigha kétiptu. Qaq seherde mektep radio uzulida géminastikigha chiqish muzikisi uyqumni achti, bügün közümni nahayti teste achtim, héliqi muz chiray sinip mudirimnng soghuq gepliridin qorqmisam taza bir uxliwetküm bar idi. Béshimni kötürdüm, néme chüshlerni körüp ketkenlikimni özümmü bilelmey qaptimen. Tuyuqsiz tün kéchidiki komidiye ésimge kélip "halim agham" bilen" uyqu padishahi" gha qaridim, alim aditi boyinche saqal élish saymanliri bilen kök renglik lönggisi, chish pastisi, sopuni sélinghan désini kötürgüniche suxanigha méngiwatatti. Jümaxun yenila tatliq uyquda idi. Kéchide xéli herej tartqan bu janiwar ghemsiz yétiwatatti. Künde uni oyghitip qoydighanlar bügün sel ikkiliniwatiqandek idi. Arinmu öz ishliri bilen aldirash, semet aghinem sar mayda chay ichiwatqan, abdumemet chéniqishqa chiqip kétip bolghan, qalghanlirimiz öz aldirashchiliqimiz bilen aware.
‏-hoy semet, men kéchide birer néme dep jöylimigendimen he, endishe qiliwatimen, tayaq-toqmaqqa qalmay yene, chüsh körüshtinmu qorqiwatimen, chüsh dégenge némiler kirmeydu, eger hemmisini jöylüp téshigha chiqirip salsa ölgen dégen shu de! -, shundaq déginimche sheytanlirimni yene bashlap kélwatattim. Semet men terepke qarap külüp turup" joq, joq, jön jatting"(yaq, yaq jim yatting) déwitip keynige örülüp qariwetti. Aranda bésiqqan otni qayta yéqishni hemmeylen xalimayttuq. Bir azdin kiyin jümaxunmu hapla-shapla yamaq démey yaqturup kéyighan mektep formisini kiyip ishk terepke yügürdi, qolida künde élip mangdighan séwetchikimu yoq idi.

‏-jümaxunning qorsqi aghrip qopuptu de bügün, "halim aghamning"kéchidiki qiliqliri uning qorsiqinimu bikar qoymaptu de-, men jümaxun ishiktin chiqip kétishige aranda ülgürüp bu geplerni qiliwatattim. Yataq ichide yene bir pes külke kötürildi. Arqidin" halim agham" saqilini aqlap kirip keldi. Külke bésiqmay bolmidi, chünki uning yüzliri parqirap kirgen bilen qapaqliri échilmighan idi. Héliqi uzun turaning chalghan püshtek awazi anglinishqa bashlidi, emdi meydangha mangmisaq sangha ülgürelmeyttuq. Hemmeylen yataqtin ayrilduq. Géminastékimu tügdi, derskimu chiqtuq. Bulung-bulungda kusurlash tügmeywatatti, kechlik muzakirde bu hékayidin hemmeylen xewer tépip boldi, yangza-yangza külkiler xéli bir künlergiche bésiqmidi. Shuningdin bashlap sinipta béshida u ikkisi anglap qalmisun dégendek pes awazda kéyinche ashkarila "hey palani méni chüshep salma he, edipingni bérimen, chüshisengmu ichingde bil téshinggha chiqirip salma, kördighan küning bar. Hey pustani, palanini xiyal qilp yürme! <chüsh dégen réalliqning inkasi>chüshüngge kirip qalidu, andin jöyliydighan gep, ish shuning bilen oxshaydu....." deydighan gepler xil bir mezgil modigha aylandi. Bir-ikki heptidin kéyin hemmeylen mewsumluq imtihanning zori bilen ders ötülüp bolghan künning etisidin bashlap waraqlinip baqmighan betlerni échip tekrarlashqa kiriship kétishtuq. Imtihanmu axirliship, mewsum axirdiki exlaq bahalashta" alim bek tirishchan, turmush heyitilik wezipisini intayin aktip öteydu......Bek heqqaniy, ghorurluq, izzet-hörmtini qoghdashni bilidu" dégenmu men bolup chiqtim. Qalghan sawaqdashlar méning bahasimning ayighi üzülmeyla qaqaqlap külüshke bashlidi, qizziq yéri shuki, aldirap qapiqi échilmaydighan héliqi muz chiray sinip mudirimizmu külüp kétiwatatti."héliqi xewer bu muz chirayningmu quliqigha yétiptikende!" dédim ichimde. Hemmeylen közining quyriqida jümaxunghimu qarap qoyushiwatattuq. Umu kona pedisi boyinche awazliq küliwatatti,"halim agham" méning bu maxtashlirimgha külmey turalamdighan! shundaq qilip tetilmu boldi, yéngi oqush mewsümi u ikkiylenning quchaqliship körüshkenlikini hemmeylen körduq. Yéngi yataq binasi pütüp, yigirme kishlik yatiqimiz alte kishlik yataqqa almashti. Epsus men mektepning yéngidin chiqarghan yéqin etraptiki oqughuchilar mektep yatiqida yatmisimu bolidu dégen belgilimisi boyinche, hedemning öyige yötklip kétip axirqi oqush yilini tamamlidim. Anda-sanda chüshliri ballarning yatiqigha kirip aram élishni hésabqa almighanda kolléktip yataq turmushidiki hélqidek menzirler kelmeske ketken idi. Oqush pütürüp mekteptin ayrilidighan künliri arimizda yighlimighanlar qalmidi. Oqush pütürüp hala aridin on yil ötkendimu héliqi chüshde jöylüp sélish eslimisi sawaqdashlar uchirashqan waqittiki sebi baliliqlirimizni esleydighan, qorsaqlirimiz sanjilip ketküche külüwélishimizgha tuturuq bolalaydighan xuruchqa aylanghan idi.

‏2015-yil 12-féwral( ürümchi)

Kéyinkisi
Munasiwetlik xewerler
yéngi xewerler Yene
süretlik xewer Yene
süretlik tenterbiye xewerliri
pen-téxnika uchurliri Yene
ghelite ishlar Yene
kocha parangliri Yene
saghlamliq Yene